Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp:


2017-01-06 - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, tầng 6, nhà E - Trung tâm Hành Chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.

 

                                       Điện thoại: 02133876759

                                       Fax: 02133798827

                                       Email: socongthuong-laichau.gov.vn

 

Nguồn:Trần Thu