Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 16⁄4⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu (lần 2)


2019-01-16 - Thực hiện Công văn số 1572⁄UBND-TM ngày 10⁄10⁄2018 về việc rà soát, đánh giá Quyết định số 08⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 16⁄4⁄2015 của UBND tỉnh.

         Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thực hiện việc rà soát và đề xuất xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh.

         Bản dự thảo lần thứ nhất đã được Sở Công Thương gửi kèm theo Công văn số 929/SCT-QLTM ngày 01/11/2018 để xin ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện thành phố. Đến nay, Sở Công Thương đã nhận được ý kiến tham gia của các Sở: Kế họach và Đầu Tư, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và UBND huyện các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ.

       Do các ý kiến tham vào Dự thảo chưa có sự thống nhất giữa các ngành. Sở Công Thương tiếp tục xây dựng Dự thảo “Quyết định thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lai Châu". Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định.

          Văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/01/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nội dung Dự thảo Quyết định tải về tại đây

 

Nguồn:TT