Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


2018-12-25 - Thực hiện Kế hoạch số 53-KH⁄ĐUK ngày 27⁄11⁄2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Ngày 25⁄12⁄2018, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Sở giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8  (khóa XII) của Đảng, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, các nội dung cơ bản trong: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được hướng dẫn viết bài thu hoạch bằng tay, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

 

Nguồn:Trần Thu