Về việc đề nghị phối hợp tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp


2018-12-07 - Thực hiện Công văn số 1959⁄UBND-CN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

         

        Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Công Thương trước ngày 11/12/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung Dự thảo Nghị định tải về tại đây

       Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp