Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về Vật liệu nổ công nghiệp


2018-10-09 - Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Căn cứ Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Lai Châu được chặt chẽ và có hiệu quả, hoạt động VLNCN tại các doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Sở Công Thương Lai Châu thông báo đến các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh các Văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN mới ban hành và đã có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực:

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 07/2013/UBTVQH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Bãi bỏ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; các quy định về tiền chất thuốc nổ tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chương III Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nám 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Chương VII Nghị định số 08/2018/NĐ- CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BộCông Thương kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Bãi bỏ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 45/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu các đơn vị:

a. Nghiên cứu, nắm bắt rõ các quy định tại các Văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN (nêu trên) mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018, để các hoạt động VLNCN tại doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

b. Lưu ý một số quy định sau:

* Quy định về người tham gia hoạt động VLNCN

- Về quy định tiêu chuẩn: Yêu cầu về trình độ chuyên môn của Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn được quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 4 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

- Về nội dung huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp:

+ Đối với người quản lý: Tổ chức sử dụng VLNCN lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 71/NĐ-CP gửi Sở Công Thương để được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN.

+ Đối với người được giao quản lý kho VLNCN; Chỉ huy nổ mìn; Thợ mìn; Người phục vụ, người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển VLNCN: Các đơn vị hoạt động VLNCN có trách nhiệm tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng nêu trên. Nội dung huấn luyện quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, Điều 7; Trình tự huấn luyện theo quy định tại khoản 2 Điều 9; Hình thức huấn luyện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP (Căn cứ tình hình sản xuất, tổ chức hoạt động VLNCN có thể kết hợp tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN với huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện khác); Kết thúc huấn luyện gửi hồ sơ đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN; thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

+ Người huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Hóa chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa học về thuốc phóng, thuốc nổ, công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất, xây dựng công trình, giao thông, thủy lợi, địa vật lý, dầu khí và có kinh nghiệm thực tế làm việc về kỹ thuật an toàn VLNCN từ 05 năm liền kề trở lên hoặc làm quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLNCN từ 03 năm liền kề trở lên; có kiến thức pháp luật về VLNCN (theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP).

* Thành phần hồ sơ và thủ tục hành chính

- Thành phần hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: theo quy định tại Điều 42, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017.

- Thủ tục hành chính được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ http://sct.laichau.gov.vn, mục Thủ tục hành chính công.

3. Hướng dẫn các Biểu mẫu theo quy định mới ban hành:

- Các Biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ như sau:

+ Mẫu giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn theo Mẫu số 01;

+ Mẫu danh sách đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn theo Mẫu số 02, Phụ lục.

- Các Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 như sau:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hướng dẫn tại Mẫu 1, Phụ lục IV;

+ Nội dung Báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn theo hướng dẫn tại Phụ lục V;

+ Nội dung Phương án nổ mìn theo hướng dẫn tại Phụ lục VI;

+ Hộ chiếu nổ mìn lộ thiên và Hộ chiếu nổ mìn hầm lò được điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn tại Phụ lục VII;

+ Nội dung Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII;

+ Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ để sản xuất VLNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục IX;

+ Thông báo sử dụng VLNCN (đối với các tổ chức, doanh nghiệp có Giấy phép sử dụng VLNCN do Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cấp) theo hướng dẫn tại Phụ lục X.

(Các Văn bản thuộc lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại địa chỉ http://sct.laichau.gov.vn, mục Văn bản quy phạm pháp luật).

Trên đây là một số hướng dẫn Văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN mới ban hành, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu nghiên cứu, nắm bắt rõ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp theo số điện thoại 0213.3798824 để được hướng dẫn./.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp