Sở Công Thương Lai Châu chỉ đạo các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện quy định quản lý hóa chất


2018-10-05 - Căn cứ Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09⁄10⁄2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 71⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Để đảm bảo công tác an toàn và ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố về hóa chất với đối tượng là vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), Sở Công Thương đề nghị các đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước khi thực hiện các hoạt động về VLNCN: Phải xây dựng, phê duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với các nguy cơ rủi ro về an toàn vật liệu nổ công nghiệp và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi về Sở Công thương để giám sát, quản lý.

- Nội dung Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với các nguy cơ rủi ro về an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương.

- Nội dung Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

(Nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại địa chỉ sct.laichau.gov.vn, mục Văn bản quy phạm pháp luật)

2. Đối với các đơn vị được cấp phép đang thực hiện hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, chưa xây dựng, phê duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với các nguy cơ rủi ro về an toàn vật liệu nổ công nghiệp và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; hoặc đã xây dựng, phê duyệt nhưng chưa gửi về Sở Công thương: Yêu cầu khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của đơn vị, gửi về Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

3. Đối với các đơn vị đã được Sở Công Thương thẩm định, xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì được tiếp tục thực hiện theo Biện pháp đã được xác nhận. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến nội dung đề ra trong Biện pháp, các đơn vị có trách nhiệm tự bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp và gửi 01 bản về Sở Công Thương.

Căn cứ các nội dung trên, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị hoạt động vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp theo số điện thoại 02133.798.824 để được hướng dẫn./.

 

Nguồn:TT