Quyết định về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 tại huyện Nậm Nhùn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương


2013-10-03 - Ngày 17⁄9⁄2013, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 999⁄QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 tại huyện Nậm Nhùn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 9 huyện Nậm Nhùn là đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương, có trụ sở làm việc, con dấu riêng để giao dịch và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.

Đội Quản lý thị trường số 9 tại huyện Nậm Nhùn có nhiệm vụ, quyền hạn: Phát hiện, kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả luu thông trên thị trường, kiểm tra việc thực hiện đăng ký kinh doanh và chấp hành nội dung đã đăng ký, kiểm tra việc chấp hành về thương nhân và hoạt động thương mại, phát hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn được phân công phụ trách.

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong trường hợp vượt thẩm quyền của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thì báo cáo Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường hoặc Chủ tịch UBND huyện xử lý.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn được phân công để kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Đề xuất với Chi cục để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn, những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thương mại cần được sửa đổi, bổ sung.

Kiểm tra hoạt động của kiểm soát viên về thực hiện quy chế công tác và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện hoạt động, quản lý biên lai ấn chỉ và lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

Xây dựng trình Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn biện pháp về tổ chức thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa theo pháp luật hiện hành.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

Tổng hợp tình hình thị trường trên địa bàn và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện giao trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Địa điểm và trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 9 tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (do Chi cục Quản lý thị trường và UBND huyện Nậm Nhùn sắp xếp, bố trí).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2013.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu