Lai Châu thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


2013-10-03 - Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cầu nối để người tiêu dùng có thể khiếu nại và được bảo vệ khi xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng hàng hóa và dịch vụ do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của những người hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trụ sở của Hội đặt tại Sở Công thương. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu thực hiện theo Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2013.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Lê Phương (Phó Phòng QLTM)