Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2013-09-22 - Ngày 16⁄9⁄2013 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 22⁄2013⁄QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các nội dung quản lý khoáng sản theo quy định bao gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; khảo sát thực địa lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản; hoạt động thăm dò khoáng sản; khoáng sản chưa khai thác; hoạt động khai thác khoáng sản; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích của dự án đầu tư công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được phục vụ cho công trình đó; vận chuyển tiêu thụ khoáng sản.

Theo đó, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

(1) Sở Công thương chủ trì xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (trừ khoáng sản làm VLXDTT); bổ sung các điểm mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định là khoáng sản nhỏ lẻ, phân tán; điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch các điểm mỏ không đủ tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ, phân tán trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

(2) Sở Xây dựng chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi đã được phê duyệt.

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo quy định; khoanh định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

(4) Các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quy định quản lý vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản: Việc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được tuyển, chế biến theo dự án đầu  tư  đã được chấp thuận, có đủ các giấy tờ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; Sở Công thương chủ trì thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, thu gom, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ trái phép khoáng sản để xử lý các hành vi gian lận thương mại, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, bị cấm xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định; Công an tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản; xử lý các hành vi vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp