Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 821,701 tỷ đồng


2013-09-16 - Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 821,701 tỷ đồng, đạt 77,31% kế hoạch năm, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2012, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 do nhà máy thủy điện Bản Chát đi vào phát điện cả hai tổ máy với công suất 220MW.

           Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt ước đạt 628,471 tỷ đồng, bằng 98,14% kế hoạch năm, tăng 11,3 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt ước đạt 191,847 tỷ đồng, bằng 45,65% kế hoạch năm, giảm 25,32% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,383 tỷ đồng, bằng 63,5% kế hoạch năm, giảm 27,63% so với cùng kỳ năm 2012.

           Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 45,049 tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 170,072 tỷ đồng, bằng 49,76% kế hoạch năm, giảm 4,46% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 568,963 tỷ đồng, bằng 92,58% kế hoạch năm, tăng 10 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 37,617 tỷ đồng, bằng 84,66% kế hoạch năm, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2012.

         Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè khô các loại 2.530 tấn, đạt 66,4% kế hoạch năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; đá đen 200.000 viên, đạt 63,49% kế hoạch năm, giảm 1,96% so với cùng kỳ năm trước; đá xây dựng 446.305 m3, đạt 83,39% kế hoạch năm, giảm 6,13% so với cùng kỳ năm trước; điện phát ra 570,279 triệu kwh, đạt 92,58% kế hoạch năm, tăng 12,7 lần so với cùng kỳ năm trước; gạch đất nung 24,083 triệu viên, đạt 54,97% kế hoạch năm, tăng 13,98% so với cùng kỳ năm trước; nước máy sản xuất 2,365 triệu m3, đạt 59,87% kế hoạch năm, tăng 12,19% so với cùng kỳ năm trước; quặng các loại 250 tấn, đạt 6,25% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; xi măng 2.000 tấn, đạt 20% kế hoạch năm, giảm 54,69% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:Nguyễn Luyến