Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 162.470 triệu đồng


2013-08-27 - Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 162.470 triệu đồng, tăng 1,2% so với tháng 7⁄2013, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước

Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 128.323 triệu đồng, tăng 1,83% so với tháng 7/2013, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 34.053 triệu đồng, giảm 1,12% so với tháng 7/2013, giảm 6,46% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 94 triệu đồng, tăng 3,63% so với tháng 7/2013, giảm 47,61% so với cùng kỳ năm trước.

         Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai thác ước đạt 1.740 triệu đồng, giảm 3,87% so với tháng 7/2013, giảm 36,73% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến ước đạt 39.290 triệu đồng, tăng 0,31% so với tháng 7/2013, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp điện ước đạt 120.250 triệu đồng, tăng 1,57% so với tháng 7/2013, tăng gấp 52 lần so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước và thu gom rác thải ước đạt 1.190 triệu đồng, tăng 0,85% so với tháng 7/2013, tăng 13,33% so với cùng kỳ năm trước.

        Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Chè các loại 435 tấn, tăng 3,33% so với tháng 7/2013; đá đen 10.000 viên, tăng 11,1% so với tháng 7/2013; điện phát ra 128,070 triệu kwh, tăng 1,61% so với tháng 7/2013; gạch đất nung 2.083 nghìn viên, giảm 2,75% so với tháng 7/2013; nước máy sản xuất 257.000 m3, tăng 0,39% so với tháng 7/2013; xi măng 150 tấn, tăng 36,36% so với tháng 7/2013; đá xây dựng 45.304 m3, giảm 8,06% so với tháng 7/2013.

         Tính đến hết tháng 8/2013 trên địa bàn tỉnh số xã có điện lưới Quốc gia là 95/108 xã, đạt tỷ lệ 87,9%; số hộ có điện lưới Quốc gia là 55.866/81.082 hộ, đạt tỷ lệ 68,9%.

 

Nguồn:Nguyễn Luyến