Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020


2013-08-20 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5540⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 với quan điểm:

 Khoa học và công nghệ là động lực then chốt để phát triển bền vững ngành Công Thương; các hoạt động khoa học và công nghệ phải đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Triển khai đồng bộ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng cùng với các hoạt động khác như thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hợp tác quốc tế và sở hữu trí tuệ; gắn hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ với yêu cầu chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển của ngành Công Thương; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường tiềm lực của các Viện Nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển của ngành Công Thương. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp để phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương.

Theo đó, Ngành công thương phấn đấu đến năm 2015, đổi mới cơ bản, đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ; hoàn thành công tác chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tất cả các Viện nghiên cứu theo yêu cầu của Chính phủ. Tỷ lệ số Viện nghiên cứu có đơn vị hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong viện đến năm 2015 đạt khoảng 30- 40%, đến năm 2020 đạt khoảng 40 - 50%.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 xác định các nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ gồm: Hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và thông tin khoa học công nghệ; Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành Công Thương; Đẩy mạnh hoạt động thông tin, thống kê khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sở hữu trí tuệ.

          Nội dung của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 – 2020 cũng đã xác định các giải pháp thực hiện chủ yếu bao gồm: (1) Giải pháp về thông tin, truyền thông; (2) Giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách; (3) Giải pháp về đầu tư và tài chính; (4) Giải pháp về đào tạo và hợp tác quốc tế./.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Nguyễn Luyến