Tăng cường công tác quản lý an toàn các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh


2013-08-09 - Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và mùa mưa bão năm 2013. Đặc biệt, đối với các dự án đang xây dựng thiếu sự quan tâm của chủ đầu tư, sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, công trình không đảm bảo chất lượng và xuống cấp nghiêm trọng nên gần đây liên tiếp xảy ra sự cố vỡ các đập thuỷ điện như: Thuỷ điện Đăk Rông 3 (Quảng Trị), Đăk Mek 3 (Kon Tum), Ia Krel 2 (Gia Lai) và vỡ tuyến năng lượng của thuỷ điện Đạm Bon - Đạ Tẻh (Lâm Đồng)

Thực hiện Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 và để đảm bảo an toàn các đập thuỷ điện, ngày 27/7/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 917/UBND-CN yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan và chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình, thực hiện quy định về an toàn, phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ tại các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; UBND các huyện và chủ đầu tư các công trình thuỷ điện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư các công trình thuỷ điện thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn đập, an toàn vệ sinh lao động; thực hiện nghiêm công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, quản lý chất lượng xây dựng công trình đối với các chủ đập thủy điện đang vận hành và các chủ đập thủy điện đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

          Tiến hành xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu không chấp hành đúng, đầy đủ quy định của pháp luật; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy điện được Chính phủ quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình thủy điện ngay từ khi khảo sát, thiết kế đến khi nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư các công trình thuỷ điện thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong đó, chú trọng thực hiện kiểm định an toàn đập theo đúng quy định. Đối với đập đã đến hoặc quá kỳ kiểm định nhưng chưa được kiểm định thì chủ đập phải thực hiện ngay việc kiểm định.

          UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các công trình thuỷ điện thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập ngay sau khi đưa đập vào khai thác, sử dụng. Đối với đập đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được cắm mốc thì chủ đầu tư phải thực hiện xong việc cắm mốc giới trước ngày 31/12/2013; thực hiện công tác bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

          Mặt khác, Các chủ đầu tư công trình thủy điện phải xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đập và phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão theo phương án đã được duyệt.

Nguồn:Thiện Tài