Tăng cường kiểm soát buôn bán mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã


2013-08-01 - Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm các quy định của Công ước quốc tế, đảm bảo kỷ cương pháp luật của Nhà nước trong việc kiểm soát buôn bán mẫu vật của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục của CITES, đặc biệt đối với mẫu vật của các loài cá Tầm trên địa bàn tỉnh. Ngày 26⁄7⁄2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 938⁄UBND-NN về việc tăng cường kiểm soát buôn bán mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc CITES. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngàỵ 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuồi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các quy định khác của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã.

Phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tồ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật và các quy định của CITES.

Hướng dẫn và tổ chức đăng ký các cơ sở nuôi cá Tầm nếu đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã: Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chức năng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chính quyên các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật và các quy định của CITES.

Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới; đấu tranh, phá dỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép mẫu vật động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, nhất là mẫu vật cá Tầm.

Nguồn:Trần Thu