Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 173,4 tỷ đồng


2013-07-29 - Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 173,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng gấp 3,91 lần so với cùng kỳ năm 2012

Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt ước đạt 140,02 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 11,95 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 33,289 tỷ đồng, tăng 7,7% so với tháng trước, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 0,091 tỷ đồng, tăng 6% so với trước, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 1,68 tỷ đồng, giảm 7,2% so với tháng trước, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 39,66 tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng trước, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 131,04 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 58,76 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 1,020 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch đất nung 2.792 nghìn viên, giảm 27% so với tháng trước; Điện sản xuất 185,980 triệu kwh, tăng 35,4% so với tháng trước; Nước thương phẩm 245 nghìn m3, tăng 2,1% so với tháng trước; xi măng 100 tấn; đá xây dựng 49.143m3, giảm 9,9% so với tháng trước; đá đen 9 nghìn viên, tăng 8,4% so với tháng trước; chè khô các loại 488 tấn, tăng 22,9% so với tháng trước.

Về sử dụng điện: Tính đến hết tháng 7/2013 trên địa bàn tỉnh số xã có điện lưới quốc gia là 94/108 xã, đạt tỷ lệ 87%; số hộ có điện lưới Quốc gia là 55.655/81.082 hộ, đạt tỷ lệ 68,6%.

Nguồn:Nguyễn Luyến (Phòng QLCN)