Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 của Sở Công thương Lai Châu


2013-07-19 - Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2013 và đề ra chương trình hoạt động năm 2014, ngày 27⁄6⁄2013, Sở Công thương đã ban hành văn bản số 335⁄KH-SCT về kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2014.

Theo đó, trong năm 2012 và 06 tháng đầu năm 2013, ngành Công thương Lai Châu đã đạt được một số kết quả trong công tác bảo vệ môi trường như:

 Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho hơn 100 học viên là cán bộ phòng Công thương các huyện và cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị kinh doanh, sản xuất thuộc ngành Công thương. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

 Trong công tác thẩm định, cấp phép: các nội dung về bảo vệ môi trường  được thể hiện đầy đủ, chú trọng quan tâm thực hiện các nội dung đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường được tiến hành thường xuyên, liên tục. Sở đã xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp ngành công thương, các loại hình phân phối, qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm.

Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chương trình công tác đã xây dựng trong Quy chế phối hợp giữa 2 Sở: phối hợp thanh, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc ngành công thương, trao đổi thông tin để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường.

Ngoài ra Sở Công Thương đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Trung ương và địa phương.

Từ những kết quả trên, Sở Công thương Lai Châu xây dựng kế hoạch năm 2014 với các nội dung: tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị ngành Công thương; phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm phát huy hơn nữa vai trò của ngành trong lĩnh vực này./.

 

Nguồn:Thùy Dung