Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


2012-11-17 - Ngày 07 tháng 8 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 935⁄UBND-CN về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

           Căn cứ yêu cầu thực tiễn sau một năm triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Để thống nhất phối hợp hành động trong phương hướng chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu chất lượng của hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong điều kiện Luật và các văn bản dưới luật đã được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 935/UBND-CN ngày 07/8/2012 có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như sau:

          Theo tinh thần của Văn bản chỉ đạo: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nội dung Luật, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản dưới luật khác quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, nâng cao nhận thức, động viên sự tham gia tích cực của cá nhân, tổ chức trong triển khai thực hiện tiết kiệm điện năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với thực tế sử dụng năng lượng trên địa bàn, có mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, gắn với các hoạt động cụ thể, có kế hoạch kinh phí, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng.

         Đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả. Quản lý, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng trên địa bàn tỉnh không vị phạm các hành vi bị cấm; các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương III của Nghị định, Nghị định, 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật SDNL TK&HQ.

        Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh...

Nguồn:Ly Ly (Phòng QLĐN)