Sở Công Thương: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương


2013-07-05 - Hôm nay, ngày 05⁄7⁄2013, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Trung ương khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

         Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương quán triệt, tuyên truyền thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế; Những thành tựu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam...; Đối với Đảng viên được quán triệt, phổ biến Quyết định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

        Hội nghị cũng được nghe phổ biến Kế hoạch và học tập chuyên đề đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

       Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững tinh thần và nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết; vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, học tập.

Nguồn:Trần Thu