Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 526.622 triệu đồng.


2013-06-18 - Sáu tháng đầu năm 2013 cùng với cả nước, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn như: Thiên tai, thời tiết diễn biến bất lợi, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xu hướng tăng cao, sức mua giảm, hàng tồn kho có cải thiện nhưng vẫn cao. Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị nên trong 6 tháng đầu năm 2013, kết quả sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 526.622 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2012, đạt 49,55% kế hoạch năm.

        Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 330.594 triệu đồng, giảm tăng 10,6 lần so với cùng kỳ năm 2012, đạt 51,62% kế hoạch năm; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 195.070 triệu đồng, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 43,08% kế hoạch năm; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 958 triệu đồng, giảm 21,22% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 43,99% kế hoạch năm.

        Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 28.367 triệu đồng, giảm 2,68% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 45,72% kế hoạch năm; Công nghiệp chế biến ước đạt 160.756 triệu đồng, giảm 10,53% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 42,93% kế hoạch năm; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 319.948 triệu đồng, tăng 21,2 lần so với cùng kỳ năm 2012, đạt 52,06% kế hoạch năm; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 17.550 triệu đồng, tăng 40,63% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 39,5% kế hoạch năm.

       Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè các loại 1.470 tấn; đá đen 139 nghìn viên; đá xây dựng 290.571 m3; điện phát ra 329.000 nghìn kwh; gạch xây dựng 25.400 nghìn viên; nước máy sản xuất 1.613 m3; xi măng 1.716 tấn.

Nguồn:Nguyễn Luyến (Phòng QLCN)