Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm


2013-05-20 - Ngày 22⁄4⁄2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07⁄2013⁄TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng dưới hình thức văn bản với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước 15 ngày làm việc trước khi sử dụng. Việc đăng ký lại cũng được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc sau khi thay đổi mục đích sử dụng.

Định kỳ, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa chất trên cơ sở nội dung đã đăng ký với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước ngày 10/6 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm.

Sở Công thương có quyền kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau: Không đăng ký sử  dụng hóa chất nguy hiểm; không thực hiện đăng ký lại việc sử  dụng hóa chất nguy hiểm; sử dụng hóa chất nguy hiểm không đúng mục đích đăng ký; không báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu báo cáo của Sở Công thương; thông qua công tác quản lý, phát hiện các thông tin, tài liệu có dấu hiệu vi phạm các quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền (Cục Hóa chất, Sở Công thương) và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm. Trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất theo quy định  của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Nguồn:Phòng KTATMT