Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2013 ước đạt 113,646 tỷ đồng


2013-05-27 - Tháng 5 năm 2013, Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 113,646 tỷ đồng, tăng 6,01% so với tháng trước, tăng gấp 2,74 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt ước đạt 85,854 tỷ đồng, tăng 3,44% so với tháng trước, tăng 11,9 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 27,605 tỷ đồng, tăng 14,89% so với tháng trước, giảm 18,91% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 0,187 tỷ đồng, tăng 4,71% so với trước, giảm 32,58% so với cùng kỳ năm 2012.

Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 5,227 tỷ đồng, tăng 3,73% so với tháng trước, giảm 22,09% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 24,695 tỷ đồng, tăng 20,67% so với tháng trước, giảm 21,68% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 80,813 tỷ đồng, tăng 2,53% so với tháng trước, tăng 69,85 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 2,911 tỷ đồng, tăng 1,08% so với tháng trước, tăng 36,16% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch xây dựng 4.500 nghìn viên, tăng 32,35% so với tháng trước; Điện sản xuất 81 triệu kwh, tăng 2,53% so với tháng trước; Nước thương phẩm 290 nghìn m3, tăng 3,57% so với tháng trước; xi măng 200 tấn; đá xây dựng 53.450 m3, tăng 3,75% so với tháng trước; đá đen 27 nghìn viên, tăng 3,86% so với tháng trước; chè khô các loại 400 tấn, tăng 37,93% so với tháng trước.

Nguồn:Nguyễn Luyến