Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012


2013-05-08 - Tháng 04 năm 2013 tổ máy số 01 thủy điện Bản Chát đi vào hoạt động nâng công suất phát điện 130,45 MW nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 109,235 tỷ đồng tăng 7,65% so với tháng trước, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2012.

         Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt ước đạt 77,451 tỷ đồng, tăng 6,12% so với tháng trước, tăng 22,3 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 31,597 tỷ đồng, tăng 11,6% so với tháng trước, giảm 0,97% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 0,187 tỷ đồng, tăng 3,89% so với trước, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2012.

         Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 4,898 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 29,527 tỷ đồng, tăng 30,96% so với tháng trước, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 71,834 tỷ đồng tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 62,6 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 2,976 tỷ đồng, tăng 3,69% so với tháng trước, tăng 4,14% so với cùng kỳ năm 2012.

         Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch xây dựng 4.700 nghìn viên, tăng 4,44% so với tháng trước; Điện sản xuất 72 triệu kwh, tăng 0,63% so với tháng trước; Nước thương phẩm 290 nghìn m3, tăng 4,69% so với tháng trước; xi măng 350 tấn, tăng 16,67% so với tháng trước; đá xây dựng 52.045 m3, tăng 4,93% so với tháng trước; đá đen 27 nghìn viên, tăng 3,86% so với tháng trước; chè khô các loại 312 tấn, tăng 95% so với tháng trước.

Nguồn:Trần Thu