Lai Châu: Thực trạng Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2012


2013-03-19 - Theo Điều 3 tại Nghị định 110⁄2005⁄NĐ-CP ngày 24⁄8⁄2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 3 của Luật Cạnh tranh. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức bán hàng đa cấp sau khi được Sở Công thương, nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

 

          Năm 2012, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa có doanh nghiệp nào của tỉnh đăng ký làm thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, mà chỉ có 04 doanh nghiệp của các tỉnh khác đăng ký mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH UNICITY Việt Nam, Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES Việt Nam, Công ty TNHH MTV HERBALIFE Việt Nam, Công ty TNHH TM Lô Hội. Tuy nhiên các doanh nghiệp này đều không có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh, trong 04 doanh nghiệp đăng ký bán hàng tại tỉnh Lai Châu chỉ nhận được báo cáo của Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, các doanh nghiệp còn lại không có thông tin báo cáo.

          Bên cạnh công tác thẩm định và quản lý hồ sơ của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Công thương các huyện, Phòng Kinh tế thị xã tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Trong năm 2012 chưa phát hiện doanh nghiệp vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

          Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, trong thời gian tới Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:Trần Mến