Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp Quý I ước đạt 92.115 triệu đồng


2013-03-20 - Quý I năm 2013 giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 92.115 triệu đồng, tăng 1,173% so với cùng kỳ năm 2012.

        Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 5.598 triệu đồng, giảm 25,38% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 86.180 triệu đồng, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 337 triệu đồng, giảm 40,22% so với cùng kỳ năm 2012.

        Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 12.335 triệu đồng, giảm 16,91% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 58.585 triệu đồng, giảm 3,36% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 12.610 triệu đồng, tăng 88,24% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 8.585 triệu đồng, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2012.

       Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè các loại 150 tấn, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2012; đá đen 49 nghìn viên, giảm 30,57% so với cùng kỳ năm 2012; đá xây dựng 127.200 m3, giảm 23,39% so với cùng kỳ năm 2012; điện phát ra 12.640 nghìn kwh, tăng 3,15 lần so với cùng kỳ năm 2012; gạch xây dựng 13.100 nghìn viên, giảm 5,11% so với cùng kỳ năm 2012; nước máy sản xuất 731.000 m3 , tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2012; xi măng 1.516 tấn, giảm 39,36% so với cùng kỳ năm 2012.

Nguồn:Nguyễn Luyến