Tiếp tục tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”


2012-11-17 - Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1379⁄UBND-TM về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24⁄CT-TTg ngày 17⁄9⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ

           Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại đơn vị, địa phương.

           Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, các tầng lớp nhân dân tại địa phương nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động; hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

           Căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của từng đơn vị tổ chức thực hiện Cuộc vận động, gắn thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, kế hoạch công tác cụ thể hưởng ứng Cuộc vận động, phù hợp với tình hình thực tế.

          Các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước, khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cần ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước góp phần tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

         Riêng Sở Công thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu và quảng bá hàng hóa sản xuất trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 đã được Bộ Công thương phê duyệt; đồng thời tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng Việt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

        Tham mưu cho Ban 127/ĐP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng buôn lậu qua biên giới, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại khác để bảo vệ người sản xuất, tiêu dùng và nâng cao sức mạnh của hàng hóa nội địa.

         Thực hiện có hiệu quả công tác dự báo tình hình cung cầu hàng hóa trên thị trường, phối hợp với các ngành thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa để bình ổn thị trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đặc biệt trong dịp lễ, tết và mùa mưa lũ.

         Chi tiết Văn bản số 1379/UBND-TM. 

Nguồn:Lê Phương