Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VII năm 2012


2012-11-17 - Ngày 26⁄10⁄2012, Cục công nghiệp địa phương phối hợp với Sở Công thương Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2012. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì Hội nghị.

           Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực.

           Theo Báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2012 được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 108,989 tỷ đồng, tăng 27,97% so với kế hoạch năm 2011 (85,170 tỷ đồng). Trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 44,485 tỷ đồng, tăng 35,02% so với kế hoạch năm 2011 của khu vực (32,946 tỷ đồng), chiếm 55,86% tổng kinh phí khuyến công quốc gia toàn quốc năm 2012 và chiếm 40,08% kinh phí khuyến công toàn vùng; Kinh phí khuyến công địa phương được duyệt là 64,504 tỷ đồng, tăng 23,51% so với kế hoạch năm 2011, chiếm 45,56% tổng kinh phí khuyến công địa phương của cả nước.

         Mặc dù vậy, hoạt động khuyến công trong khu vực vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục như: Việc củng cố, kiện toàn và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm khuyến công của nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc còn hạn chế, gây khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ. Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng hồ sơ đăng ký còn yếu, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán kinh phí khuyến công nhìn chung còn chậm so với tiến độ và yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả năm 2012. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, thanh quyết toán các đề án khuyến công chưa được tăng cường. Công tác thẩm định cấp cơ sở đối với đề án đăng ký hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia ở nhiều địa phương còn chưa tốt; vẫn còn nhiều đề án không đúng nội dung chương trình, sai dự toán, hồ sơ thủ tục còn thiếu so với quy định, không xét giao kế hoạch hoặc khi triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công còn hạn chế; chưa huy động được các nguồn lực khác trong xã hội tham gia vào hoạt động khuyến công. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương chưa hiệu quả, chưa tạo được nguồn thu từ hoạt động này; số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa tương xứng với tiền năng và thế mạnh của các Trung tâm.

            Báo cáo cũng đã đưa ra những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2012 như: Tập trung rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công cho phù hợp với các quy định tại số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Tham gia tích cực góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành cho sát và phù hợp với tình hình thực tế; Tập trung hoàn thành công tác tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg và tiến hành xây dựng Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương giai đoạn tiếp theo; Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động khuyến công. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các Trung tâm khuyến công và các đơn vị thụ hưởng tập trung triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã được giao. Tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án để từ đó có những biện pháp hỗ trợ giúp đỡ kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, quản lý sử dụng có hiệu quả và hoàn thành 100% kinh phí khuyến công năm 2012 (108,989 tỷ đồng); Xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2013 đúng tiến độ, có chất lượng; Hướng các nội dung của hoạt động khuyến công để góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển công nghiệp cả năm 2012 của từng địa phương và toàn ngành công nghiệp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

           Để hoàn thành kế hoạch năm 2012, nhằm tạo tiền đề cho xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2013, trong các tháng cuối năm cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

          1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các cơ sở CNNT, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công. Đồng thời đẩy mạnh triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn để hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị được giao kế hoạch tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2012 được giao.

         2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công ở các Trung tâm và các huyện, xã, thị trấn đặc biệt là những nội dung mới trong Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

         3. Nghiên cứu cải cách các thủ tục hành chính trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý thanh quyết toán đề án khuyến công nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khuyến công. Các Sở Công Thương tổng hợp cụ thể các vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Cục CNĐP tổng hợp báo cáo Bộ xem xét giải quyết theo quy định.

        4. Các địa phương tăng cường củng cố cơ sở dữ liệu, số liệu thống kê và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công thương (Cục CNĐP) và UBND cấp tỉnh về tình hình thực hiện chương trình khuyến công địa phương và quốc gia trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        5. Các địa phương cần quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy biên chế và đầu tư cơ sở vật chất phương tiện làm việc nhằm không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm khuyến công để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

        6. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú, đa dạng.

         7. Quan tâm và tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn.

         Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của các Trung tâm các tỉnh trong vùng về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công và đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương trong thời gian tới để tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khuyến công của các địa phương.

        Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải đánh giá cao những thành quả hoạt động khuyến công vùng đã đạt được. Mặc dù điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực đã rất cố gắng trong việc đưa nguồn vốn khuyến công tới các Doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, thông qua đó hỗ trợ cho các DN, cơ sở vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn khu vực.

Nguồn:Nguyễn Hương (Trung tâm KC&XTTM)