Triển khai thực hiện Kế hoạch số 718⁄KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 136-KH⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)


2018-07-23 - Thực hiện Kế hoạch số 718⁄KH-UBND ngày 25⁄5⁄2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 136-KH⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngày 19/7/2018, Sở Công Thương ban hành văn bản số 614/SCT-QLTT, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW và kế hoạch số 136-KH/TU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức và các đoàn thể thuộc Sở Công Thương trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị.

Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở, từng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. Đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền đưa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới vào nội dung kế hoạch phát triển ngành công thương hàng năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu này.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

2. Triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe nhân dân

2.1. Văn phòng sở:

Tham mưu Lãnh đạo sở phối hợp với cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 718/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc sở.

Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kế hoạch phát triển ngành công thương và kết quả triển khai thực hiện của đơn vị trên các trang Website của Sở Công Thương.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt các phong trào thi đua bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do các cấp, ngành phát động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, đơn vị.

2.2. Phòng Quản lý thương mại:

Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành công thương và tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về dinh dưỡng, tăng cường bổ sung vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm, thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Làm đầu mối tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và tham mưu tổng hợp, báo cáo theo quy định; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý của ngành.

2.3. Thanh tra sở:

Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan, Chi cục Quản lý thị trường tham mưu tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.4. Chi cục Quản lý thị trường:

Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở có liên quan, tham mưu Giám đốc sở trình Ủy ban nhân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp  với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Tham mưu chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng chống việc kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng và các hàng hóa có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

 Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung vào những nhóm mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của người tiêu dùng khi sử dụng như: Lương thực, thực phẩm, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, hoa quả, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, hóa chất độc hại, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm...phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để sản phẩm, thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Gắn việc kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền đến tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, sự an toàn và tính mạng người tiêu dùng; vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cam kết “ không buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng kém chất lượng; không sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm”, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ký cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm.

2.5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tăng cường công tác tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại đưa hàng Việt về vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc từ đó có các chương trình, kế hoạch phát triển mở rộng kênh phân phối, quảng bá các sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương, đặc biệt là hàng hóa nông sản của người dân thông qua các hội chợ, xúc tiến thương mại, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên đây.

Phòng Quản lý Thương mại chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nguồn:CCQLTT