Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2018-2020


2018-05-14 - Ngày 14⁄5⁄2018, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 646⁄KH-UBND triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu Tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức, thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phải được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với nội dung, hoạt động ý nghĩa; hình thức đa dạng, phong phú nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

* Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn; truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, báo giấy; xây dựng và phát hành ấn phẩm, tờ rơi, phóng sự truyền hình; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức gian hàng phân biệt hàng thật, hàng giả và các chương trình, sự kiện công cộng khác để truyền tải thông tin chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đồng thời hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng và các hoạt động khác trong dịp 15 tháng 3 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người tiêu dùng. Kết nối số điện thoại tư vấn với Tổng đài tư vấn của Bộ Công Thương.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Căn cứ Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) các ngành chức năng đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

- Bổ sung cơ sở vật chất, trang bị một số công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát thực tế, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đề phòng hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm, gian lận thương mại.

5. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như: Đưa các chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thành lập bộ phận và hệ thống tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Phát triển các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp huyện, thành phố.

- Thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kiện toàn về mô hình tổ chức, bổ sung nhân lực và trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải của các bộ phận, đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức có liên quan đang thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

* Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Làm đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trên cơ sở cân đối ngân sách hàng năm để tham mưu và trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.       

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3, trong đó tập trung xây dựng chuyên đề, bài viết, phóng sự tuyên truyền...

 4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó, tập trung đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

7. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thời lượng, tin, bài, chuyên đề, phóng sự về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phóng sự điều tra để công khai các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Các sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, phối hợp với Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan khác của ngành nhằm phát huy tối đa hiệu quả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh: Tích cực phối hợp và tham gia vào công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thực hiện tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, giám sát khác của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh.

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Căn cứ quy định của pháp luật, thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng nội dung và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các huyện, thành phố; thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm và hiệu quả.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Chủ động triển khai thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; thành lập bộ phận và hệ thống tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại