Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013


2013-03-12 - Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 15, ngày 04⁄3⁄2013, Sở Công thương Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 108⁄KH-SCT gửi các đơn vị hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh.

         Chủ đề phát động của Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 là “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

          Mục đích chính của Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN. Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo phát triển xã hội bền vững.

          Để thực hiện được mục đích trên, kế hoạch đã xây dựng 02 nội dung hoạt động chính đối với ngành Công thương Lai Châu là: Thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác ATVSLĐ-PCCN, cảnh báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN thông qua áp phích, khẩu hiệu tại nơi công cộng, cổng trụ sở cơ quan, đơn vị; phát tờ rơi đến người lao động.

          Tuần lễ Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 năm 2013./.

Nguồn:Thùy Dung