Lai Châu: Kết quả hoạt động công nghiệp tháng 02 năm 2013


2013-02-27 - Tháng 02 năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.154 triệu đồng (theo giá so sánh 2010), giảm 31,85% so với tháng trước, giảm 26,43% so với cùng kỳ năm 2012.

         Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 1.885 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với tháng  trước, giảm 13,24% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 20.396 triệu đồng, giảm 36,08% so với tháng trước, giảm 27,47% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 103 triệu đồng, giảm 12,5% so với trước, giảm 16,95% so với cùng kỳ năm 2012.

       Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 3.404 triệu đồng, giảm 23,61% so với tháng trước, giảm 26,81% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 12.607 triệu đồng, giảm 42,29% so với tháng trước, giảm 42,37% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 3.492 triệu đồng giảm 3,81% so với tháng trước, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 2.851 triệu đồng giảm 0,66% so với tháng trước, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2012.

          Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch xây dựng ước đạt 3.000 nghìn viên; Điện sản xuất ước đạt 3.500 nghìn kwh; Nước thương phẩm ước đạt 240 nghìn m3; xi măng 300 tấn; đá xây dựng 35.000 m3, đá đen 15 nghìn viên.

Nguồn:Nguyễn Luyến (P. QLCN)