Triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập khẩu, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép


2013-01-29 - Để kịp thời ngăn chặn tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 25⁄01⁄2013, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 89⁄UBND-TM về việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

          Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Thông tin & Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp&PTNT, Y tế, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thị xã cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, giải pháp, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung giải quyết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội năm 2013. Người đứng đầu các cấp, các lực lượng chức năng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên lĩnh vực và địa bàn được phân công quản lý.

          UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nội dung Công văn này, báo cáo Bộ Công thương và UBND tỉnh.

          Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội Công văn này và báo cáo định kỳ hàng tháng  bằng văn bản kết quả thực hiện về Sở Công thương vào ngày 20 hàng tháng.

          Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31/12/2013.

          Chi tiết Công văn số 89⁄UBND-TM xem tại đây

Nguồn:Trần Mến