Lai Châu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 ước đạt 230 tỷ đồng


2013-01-23 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 toàn tỉnh ước đạt 230 tỷ đồng, tăng 11,6% so với tháng 12 năm 2012 và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

         Phân theo thành phần kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 64 tỷ đồng tăng 4,92% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng trước; kinh tế cá thể ước đạt 89 tỷ đồng, tăng 17,11% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 74 tỷ đồng, tăng 12,12% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành nghề kinh doanh: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 12,92% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn nhà hàng ước đạt 16 tỷ đồng, tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 13 tỷ đồng, tăng 18,18% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

           Các mặt hàng bán ra chủ yếu ước đạt: Xăng dầu các loại 3.250 tấn; trong đó dầu hỏa 13 tấn; muối i ốt 175 tấn; giống nông nghiệp 50 tấn; vật tư nông nghiệp 900 tấn; thuốc chữa bệnh vật tư y tế 2.600 triệu đồng; hàng nông sản 2.100 tấn; giấy vở học sinh 19 tấn.

 

Nguồn:Trần Mến