Lai Châu: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng


2013-01-27 - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2013 ước đạt 31.518 triệu đồng (theo giá so sánh 2010) tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2012.

         Phân theo thành phần: Công nghiệp Quốc doanh ước đạt 2.801 triệu đồng, giảm 26,9% so với tháng trước, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 28.648 triệu đồng, giảm 20,6% so với tháng trước, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 69 triệu đồng, giảm 5,7% so với tháng trước,  giảm 68,6% so với cùng kỳ năm 2011.

         Phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 4.150 triệu đồng, giảm 4,3% so với tháng trước, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp chế biến ước đạt 21.126 triệu đồng, giảm 17,9% so với tháng trước, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 2.993 triệu đồng, giảm 49,1% so với tháng trước, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2012; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 3.249 triệu đồng, giảm 14,2% so với tháng trước, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2012.

         Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt: Gạch xây dựng ước đạt 5.000 nghìn viên; Điện sản xuất ước đạt 3.000 nghìn kwh; Nước thương phẩm ước đạt 255 nghìn m3; xi măng 1.500 tấn; đá xây dựng 44.000 m3.

Nguồn:Nguyễn Luyến (P. QLCN)