Quy định mới về đóng gói, vận chuyền hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.


2012-12-28 - Ngày 28⁄12⁄2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 44⁄2012⁄TT-BCT quy định về Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển và những yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khi vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

         Nội dung Thông tư này thay thế cho Thông tư số 02/2004/TT-BCN ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

          Theo quy định tại Thông tư thì hàng công nghiệp nguy hiểm bao gồm xăng dầu, khí đốt và các hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp.

          Nội dung Thông tư đã nêu rõ các quy định về yêu cầu đóng gói, phương tiện chứa đối với hàng công nghiệp nguy hiểm; vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Đối với người tham gia vận chuyển thì một trong những yêu cầu quan trọng là phải có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thuộc phạm vi quàn lý. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 02 năm và có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.

          Thông tư cũng quy định cụ thể về phương án ứng cứu khẩn cấp đối với những sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Định kỳ hàng năm, người vận tải phải tổ chức thực tập ứng cứu sự cố theo phương án ứng cứu khẩn cấp đã thiết lập.

          Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 2 năm 2013.

          Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Kỹ thuật ATMT