Sở công thương ban hành mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện năm 2013


2013-01-21 - Trên cơ sở Chính sách chất lượng đã được thiết lập và để nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức và công dân. Sở Công thương phấn đấu thực hiện các mục tiêu sau:

 

STT

Mục tiêu

Biện pháp thực hiện

Đơn vị và thời gian thực hiện

1

100% văn bản hành chính công được giải quyết đúng thời hạn quy định.

Các phòng, ban thuộc Sở bám sát quy trình để triển khai thực hiện

Các phòng ban thực hiện từ Quý I -  Quý IV

2

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ,  đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

 

Các phòng, ban thuộc Sở bám sát quy trình để triển khai thực hiện

Các phòng ban thực hiện từ Quý I -  Quý IV

3

Không có khiếu nại của tổ chức, công dân về dịch vụ hành chính công do Sở thực hiện.

Các phòng, ban thuộc Sở bám sát quy trình để triển khai thực hiện

Các phòng ban thực hiện từ Quý I -  Quý IV

4

100% cán bộ, công chức, người lao động của các phòng nắm rõ mục tiêu chất lượng của Sở và mục tiêu chất lượng của phòng

Triển khai mục tiêu chất lượng của Sở và mục tiêu chất lượng của phòng đến toàn bộ cán bộ công chức của phòng. Niêm yết mục tiêu chất lượng của Sở và của phòng tại phòng.

Các phòng ban thực hiện hoàn thành trong Quý I

Các phòng tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch và biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng của phòng mình trên cơ sở mục tiêu chung của Sở để tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao./.

Nguồn:Lê Tân