Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Công thương tỉnh Lai Châu


2012-07-25 - Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Công thương nhằm phát triển công nghiệp và thương mại nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 được tổ chức chiều nay (25⁄7⁄2012)

         Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2010”; Chương trình phối hợp số 578/CTPH/BCT-HNDVN ngày 18/8/2011 của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công Thương về việc phối hợp hoạt động giữa Bộ Công Thương và Hội Nông dân Việt Nam nhằm phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2012 tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Công thương nhằm phát triển công nghiệp và thương mại nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

          Tới dự và ký kết Chương trình phối hợp có các đồng chí Vũ Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở Công thương cùng với các phòng, ban và Trung tâm của hai ngành.

          Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển công nghiệp và thương mại ở địa bàn nông thôn trong tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, nhằm phục vự sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Thúc đẩy công nghiệp và thương mại nông thôn phát triển, qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở Công thương đối với công nghiệp và thương mại nông thôn. Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm giải quyết từng bước những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại nông thôn.

          Nội dung của Chương trình phối hợp:

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp và thương mại nông thôn như: Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với công nghiệp và thương mại nông thôn để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh hiểu rõ và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về công nghiệp và thương mại nhất là Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020”; Cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa nông sản đặc sản của tỉnh Lai Châu với thị trường trong nước và ngoài nước; Tạo điều kiện để nông dân tiếp cận với các nhà doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản; Tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của hội viên nông dân đối với sản phẩm do Việt Nam sản xuất; Tổ chức tuyên truyền, hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế để đội ngũ cán bộ Hội và đông đảo hội viên nông dân hiểu rõ những thuận lợi, thách thức đối với lĩnh vực thương mại nông thôn khi Việt Nam tham gia hội nhập ngày càn sâu rộng với kinh tế khu vực và quốc tế.

          Phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp và xúc tiến thương mại hàng địa phương như: Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản; Tổ chức các lớp dạy nghề về tiểu thủ công nghiệp, đào tạo, tập huấn về khởi sự, quản trị kinh doanh và kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân, chủ trang trại, hội nông dân; Phối hợp thực hiện các dự án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại nông thôn theo Quyết định 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình khuyến công Quốc gia và Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

          Hai ngành đã giao hai đơn vị đầu mối là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân (Hội Nông dân tỉnh) thường trực phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

          Tại buổi Lễ, 2 đơn vị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 - 2015.

Đ/c Vũ Thị Liên và  đ/c Trần Văn Sáng ký kết chương trình phối hợp

Nguồn:Trần Thu