Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện


2012-12-30 - Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43⁄2012⁄TT-BCT, Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Thông tư này quy định về: Một số nội dung về quản lý quy hoạch thủy điện, quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và quản lý vận hành khai thác các công trình thủy điện trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư quy định những vấn đề liên quan đến quản lý quy hoạch thủy điện, như: nguyên tắc lập và lập quy hoạch; nội dung, hồ sơ, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung và công bố quy hoạch; kinh phí lập, thẩm định phê duyệt và công bố quy hoạch thủy điện. Quy định những vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, như: nguyên tắc quản lý, kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; các yêu cầu và lựa chọn Chủ đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế xây dựng; khởi công, quản lý thi công, giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng công trình; đầu tư xây dựng công trình đấu nối điện và truyền tải công suất của nhà máy thủy điện; xử lý đối với các dự án thủy điện chậm tiến độ. Quy định những vấn đề về quản lý vận hành khai thác công trình thủy điện, như: quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; vận hành hệ thống thủy điện trong hệ thống điện quốc gia; bảo trì công trình thủy điện; kiểm tra giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện.

Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Sở Công thương các tỉnh có dự án thủy điện kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án thủy điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai việc thực hiện Thông tư.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013; các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) đã ban hành liên quan đến quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Điện năng