Sở Công Thương Lai Châu: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)


2012-09-14 - Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD⁄ĐU ngày 27⁄8⁄2012 của Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2012 và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Công thương Lai Châu. Ngày 13⁄9⁄2012, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IV) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/ĐU ngày 27/8/2012 của Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh về nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2012 và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Công thương Lai Châu. Ngày 13/9/2012, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IV) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở đã được nghe đồng chí Như Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương, Báo cáo viên cấp tỉnh phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW 5 (khóa XI) như: Kết luận về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, CCVC nắm vững tinh thần và nội dung cơ bản của các kết luận, Nghị quyết; vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Nguồn:Trần Thu