Hỏi đáp tuyên truyền về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


2020-03-17 - Giới thiệu chung về chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Luật số 59/2010/QH12 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 15/3 hàng năm là “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015.

- Ngày 15/3 hàng năm, tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” với mục đích: Kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia, vào cuộc của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.

Câu 1. Thế nào là người tiêu dùng?

Trả lời:

Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.

Câu 2. Theo quy định người tiêu dùng có những nghĩa vụ cơ bản nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có những nghĩa vụ như sau:

- Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

 - Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Câu 3. Để bảo vệ quyền lợi của mình, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hay không?

Trả lời:

Theo Khoản 7, Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu 4. Người tiêu dùng mua hàng hóa tại chợ, sau đó cân lại tại cân đối chứng phát hiện bị thiếu trọng lượng. Trong trường hợp này người tiêu dùng có được trả lại hàng hóa đã mua và lấy lại tiền từ người bán hàng hay không? 

Trả lời:

Theo Khoản 6, Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Người tiêu dùng có quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. Như vậy trong trường hợp này, khi phát hiện bị cân thiếu, người tiêu dùng có quyền yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho mình đối với phần hàng hóa đã giao thiếu hoặc yêu cầu giao đủ số lượng hàng hóa như đã cam kết.

Câu 5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin gì về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời:

Theo Điều 12 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp những thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng như sau:

 - Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

- Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

- Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

- Cung cấp hướng dẫn sử dụng, điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

- Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Câu 6. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cơ quan nào?

 Trả lời:

Theo Điều 34 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định:

1. Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương.

Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương.

Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn vị giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện mình.

Câu 7. Tổ chức xã hội tham gia Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được hiểu như thế nào và nội dung hoạt động của các tổ chức này là gì? Tỉnh Lai Châu đã thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 27 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tổ chức xã hội thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động theo điều lệ được tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng các hoạt động sau đây:

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu;

- Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng;

- Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

- Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình 

thực hiện; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao theo quy định tại Điều 29 của Luật này;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu được thành lập tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Lai Châu. Trụ sở của Hội đặt tại: Sở Công Thương Tầng 6, nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.

Câu 8. Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trả lời:

Theo Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, được giải quyết thông qua: Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài; Tòa án.

Không được thương lượng, hòa giải trong trường hợp tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.

Câu hỏi 9: Trường hợp hòa giải thành công nhưng tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung hòa giải thì làm thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 37 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành công trong thời hạn đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải. Trường hợp một bên không tự nguyện thực hiện thì bên kia có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 10: Khi gửi yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng cần cung cấp các thông tin, nội dung nào?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải có các nội dung sau: Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; Thông tin về tổ chức xã hội hoặc người tiêu dùng yêu cầu; Nội dung vụ việc; Yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Câu hỏi 11: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định thời hạn để tổ chức, cá nhân kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong khoảng thời gian bao lâu?

Trả lời:

Theo Điều 31 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu./.

Nguồn:Phòng QLTM