Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn


2021-08-17 - Thực hiện Quyết định số 145⁄QĐ-BCĐ ngày 29⁄7⁄2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 161⁄QĐ-BCĐ ngày 06⁄8⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ trực chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ trực chỉ huy số 5) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Nậm Nhùn; việc triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện để kịp thời giám sát, phát hiện, đôn đốc, xử lý triệt để những nguy cơ gây mất an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện và làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Công tác kiểm tra phải bảo đảm thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần có liên quan. Kiểm tra phát hiện và đề xuất với UBND huyện Nậm Nhùn xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG  VÀ THÀNH PHẦN DỰ KIỂM TRA

1. Làm việc với BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện Nậm Nhùn

1.1. Thời gian:

- Dự kiến từ ngày 19/8/2021 đến  20/8/2021, thời gian cụ thể do Trưởng đoàn thống nhất với BCĐ huyện và thông báo đến các thành viên trong Tổ.

1.2. Nội dung

- Thông báo Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn và thống nhất địa bàn phụ trách của các thành viên tổ trực chỉ huy số 5.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của huyện (nếu có).

1.3. Thành phần

- Đoàn kiểm tra: Tổ trực chỉ huy số 5.

- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện Nậm Nhùn (thành phần do BCĐ huyện bố trí).

- Đại diện BCĐ các xã, thị trấn.

2. Kiểm tra tại các xã, thị trấn

2.1. Thời gian

Thời gian, số lượt kiểm tra tùy theo tình hình thực tế và do các thành viên phụ trách các xã thống nhất với các xã để triển khai thực hiện.

2.2. Nội dung

- Nghe Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã báo cáo công tác chỉ đạo và tình hình dịch Covid-19; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn xã.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Kiểm tra thực tế.

2.3. Thành phần

- Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn đơn vị thành viên được phân công phụ trách xã.

- Đại diện UBND huyện Nậm Nhùn.

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn và các thành viên khác do xã, thị trấn bố trí.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch.

2. Đề nghị các đồng chí thành viên sau chuyến công tác hoàn thiện hồ sơ gửi CDC thanh toán theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Tổ trực chỉ huy số 5 xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn được phân công phụ trách; thông báo đến Tổ trưởng, UBND huyện Nậm Nhùn và các xã được phân công phụ trách trước khi tiến hành kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra, báo cáo kết quả Tổ trưởng để Tổ trưởng báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

2. Các xã, thị trấn phối hợp với thành viên trong Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý./.

Nguồn:Hữu Báu