Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt đông bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam


2020-12-01 - Ngày 01⁄12⁄2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 05⁄XN-SCT về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

          Chi tiết Văn bản số 05/XN-SCT về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLTM