Nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019


2019-06-14 - Nôi dung câu hỏi và câu trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Việc đấu thầu, chọn nhà đầu tư trong các dự án thuỷ điện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 6, Thông tư số 43 ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương, nội dung lập quy hoạch thủy điện bao gồm:

+ Cập nhật định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án; hiện trạng và quy hoạch các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước có liên quan trên lưu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Điều tra, khảo sát, đánh giá đầy đủ địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, động đất kiến tạo, dân sinh, kinh tế - xã hội, giao thông vận tải, công trình lưới điện...trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

+ Đánh giá sự phù hợp, ảnh hưởng của các dự án thủy điện với các quy hoạch và dự án có liên quan khác trên lưu vực.

+ Nghiên cứu các phương án sơ đồ và quy mô khai thác; đánh giá hiệu quả kinh tế - năng lượng của các dự án đề xuất quy hoạch.

+ Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của các dự án đề xuất quy hoạch đối với dân cư, đất đai, nhu cầu khai thác và sử dụng nước phía hạ lưu. Các dự án được đề xuất quy hoạch phải đảm bảo không chiếm dụng quá 10 ha đất các loại hoặc không di dời quá 01 hộ dân với 01 MW công suất lắp máy.

Việc lập quy hoạch thủy điện đảm bảo các nội dung nêu trên đòi hỏi nguồn kinh phí lớn trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên chưa bố trí được nguồn ngân sách để lập quy hoạch tổng thể thủy điện trên địa.

Trong thời gian qua tỉnh Lai Châu đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí và tham gia lập quy hoạch thủy điện; sau khi các dự án thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện. Nếu doanh nghiệp đã tham gia lập quy hoạch thủy điện có nhu cầu đăng ký đầu tư và đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật về đầu tư, UBND tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn cấp chủ trương đầu tư dự án thủy điện.

Câu hỏi 2: Quy hoạch thuỷ điện sẽ được thực hiện như thế nào theo Luật Quy hoạch mới? Chúng tôi đã khảo sát để bổ sung vào quy hoạch điện lực của tỉnh, đề nghị Sở Công thương hướng dẫn cụ thể?

Trả lời:

Tại mục IV, Phụ lục II Nghị định số 37 ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch quy định: Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng Điện lực Quốc gia, bao gồm các nhà máy điện có quy mô công trình cấp II (có công suất từ trên 30MW đến 50MW), hệ thống lưới điện 220 kV, 500kV và các cấp điện áp cao hơn; các nhà máy điện có quy mô công suất tương ứng với công trình cấp III (có công suất từ 30MW trở xuống) và hệ thống lưới điện 110 kV sẽ nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Tuy nhiên, Nghị định số 37 ngày 07/5/2019 của Chính phủ chưa xác định rõ cơ quan nào sẽ lập quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia. Vì vậy, việc bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch điện lực của tỉnh phải tiếp tục chờ hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Sau khi có hướng dẫn cụ thể, Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch điện lực Quốc gia.

Câu hỏi 3: Hiện nay rất nhiều dự án được bổ sung quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đường dây truyền tải đều không đảm bảo, hoặc không có điểm đấu nối. Tỉnh có giải pháp gì trong thời gian tới?

Trả lời:

Thứ nhất: Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh:

- Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến đường dây Pắc Ma - Mường Tè từ cấp điện áp 110kV lên cấp điện áp 220kV và bổ sung trạm biến áp 220kV Pắc Ma để thu gom các dự án thủy điện khu vực Pắc Ma, Nậm Củm đã được quy hoạch và các dự án tiềm năng đang xem xét bổ sung quy hoạch. Hiện nay, Chính phủ đã chấp thuận và giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện; dự kiến hoàn thành trước năm 2023.

- Đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy bản Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lưới điện truyền tải: Trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - trạm biến áp 500kV Lai Châu để kịp thời thu gom các dự án thủy điện đã đầu tư ở khu vực huyện Mường Tè lên lưới điện Quốc gia.

Về tiến độ triển khai xây dựng:

Dự án đường dây 220kV Mường Tè - trạm biến áp 500kV Lai Châu có chiều dài 51,8 km với 108 vị trí móng cột đi qua huyện Mường Tè và Nậm Nhùn: đã giải phóng mặt bằng được 36 vị trí cột, đào xong 33 vị trí móng cột, đúc xong móng 6 móng cột. Dự kiến hoàn thành vào quý II/2020.

Dự án Trạm biến áp 220kV Mường Tè: đã giải phóng mặt bằng, đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch; dự kiến hoàn thành vào quý II/2020.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện có liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành công trình đúng tiến độ được phê duyệt.

Thứ hai: Năm 2018, có 33 dự án thủy điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch, nhưng chưa được bổ sung quy hoạch vào đấu nối vào lưới điện Quốc gia.

Để truyền tải công suất cho các dự án này, Bộ Công Thương đang triển khai đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia các công trình lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc giai đoạn 2020-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh có văn bản tham gia ý kiến với Bộ Công Thương về việc giải tỏa công suất các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Khi các công trình lưới điện được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sẽ đảm bảo truyền tải hết công suất phát của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu lên lưới điện Quốc gia.

Sau khi có hướng dẫn cụ thể Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch điện lực Quốc gia.

 

Nguồn:Phòng QLNL