Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2021


2021-06-08 - Hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 năm 2021 cơ bản ổn định; hàng hóa phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2021(theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 389,3 tỷ đồng, tăng 21,8% so với tháng trước, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Phân theo loại hình kinh tế: Công nghiệp quốc doanh ước đạt 245,3 tỷ đồng, tăng 13,3% với tháng trước, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 143,9 tỷ đồng, tăng 39,8% so với tháng trước, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 88,2 tỷ đồng, tăng 77,2% so với tháng trước, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất điện ước đạt 284,2 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 4,6 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước, tăng 32% so với cung kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 320,4 triệu kWh; đá xây dựng 75.012 m3; chè khô các loại 1.644 tấn; gạch xây dựng 9.897.000 viên; nước máy sản xuất 515.000m3; xi măng 310 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 98.720/103.752 hộ, đạt 95,15%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.032/103.752 hộ, chiếm 4,85%. Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 900/956 thôn bản, đạt 94,1%; số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 56/956 thôn bản, chiếm 5,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2021 ước đạt 532,46 tỷ đồng, giảm 6,4% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 161,5 tỷ đồng; hàng may mặc 32,06 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 63,3 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 5,04 tỷ đồng; xăng dầu 69,9 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2021 diễn ra bình thường theo đúng Quy trình kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng kim ngạch xuất nhập khập ước đạt 3,5 triệu USD, giảm 48,8% so với tháng trước, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 3 triệu USD, giảm 0,2% so với tháng trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu của địa phương khác qua địa bàn ước đạt 1 triệu USD; giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu ước đạt 2 triệu USD, giảm 7,4% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 260 tấn, trị giá 0,48 triệu USD; quả chuối xanh, mía,… 3.500 tấn, trị giá 1,5 triệu USD.

Giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 0,5 triệu USD, giảm 86,9% so với tháng trước.

Trong tháng 6, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch các dự án thủy điện; phương án đấu nối các dự án thủy điện; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Quy trình vận hành hồ chứa nước; phương án bảo vệ đập hồ chứa nước các công trình thủy điện. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2024 của ngành Công thương. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, địa phương năm 2021; xây dựng phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Nguồn:Đặng Thủy