Tình hình Công thương tháng 10 năm 2020


2020-10-30 - Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 10 năm 2020 ước đạt 801 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 9⁄2020, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh đạt 600 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 9/2020, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh đạt 200,9 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng 9/2020, tăng 75%  so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,1 tỷ đồng, tăng 100% so với tháng 9/2020, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng: Giá trị ước đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 18% so với tháng 9/2020, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp chế biến, chế tạo: Giá trị ước đạt 70,5 tỷ đồng, giảm 9% so với tháng 9/2020, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp sản xuất điện: Giá trị ước đạt 705,2 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 9/2020, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải: Giá trị ước đạt 3,1 tỷ đồng, đạt 100% so với tháng 9/2020,  giảm 12% so với cung kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 827 triệu kWh; đá xây dựng 66.575 m3; nước máy sản xuất 335.000m3; gạch xây dựng 5.540 nghìn viên; xi măng 2.000 tấn; quặng các loại 900 tấn; đá đen 14 nghìn viên; chè khô các loại 800 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là: 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là  94.044/99.069 hộ, đạt 94,9%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.025/99.069 hộ, chiếm 5,1%. Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 937/994 thôn bản, đạt 94,3%. Số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 57/994 thôn bản, chiếm 5,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 năm 2020 ước đạt 557,05 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 9/2020, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lương thực, thực phẩm 170,26 tỷ đồng; hàng may mặc 30,5 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 61,35 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 6,21 tỷ đồng; xăng dầu 59,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 10 năm 2020 ước đạt 1,96 triệu USD, giảm 42% so với tháng 9/2020, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1,565 triệu USD, trong đó: Giá trị xuất khẩu của địa phương khác qua địa bàn tỉnh 0,15 triệu USD; Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,415 triệu USD, tăng 1% so với tháng 9/2020, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Thảo quả 13 tấn, trị giá 0,065 triệu USD; Chè 275 tấn, trị giá 0,6 triệu USD; quả chuối xanh 1.500 tấn, trị giá 0,75 triệu USD. Giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 0,4 triệu USD.

Trong tháng 11, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện; tham mưu UBND tỉnh cho phép khảo sát, bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện; Ban hành Quyết định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục triển khai: Dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 thuộc đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Đề án “Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu”./.

 

Nguồn:Nguyễn Liên