Tình hình Công thương tháng 8 năm 2020


2020-08-28 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 8 năm 2020 ước đạt 693,3 tỷ đồng, giảm 13,2% so với tháng 7⁄2020, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh đạt 478,3 tỷ đồng giảm 14,9% so với tháng 7/2020, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh đạt 215 tỷ đồng, giảm 8,9% so với tháng 7/2020, tăng 41,1%  so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng: Giá trị ước đạt 12 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng 7/2020, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo: Giá trị ước đạt 77 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng 7/2020, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp sản xuất điện: Giá trị ước đạt 600,3 tỷ đồng, giảm 15% so với tháng 7/2020, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải: Giá trị ước đạt 4 tỷ đồng, tăng 24,8% so với tháng 7/2020, tăng 6,7% so với cung kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 704 triệu kWh; đá xây dựng 66.580 m3; nước máy sản xuất 389.000m3; gạch xây dựng 5.910 nghìn viên; xi măng 950 tấn; quặng các loại 200 tấn; chè khô các loại 939 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là: 106/106 xã, đạt 100%. Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là  94.044/99.069 hộ, đạt 94,9%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.025/99.069 hộ, chiếm 5,1%. Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 937/994 thôn bản, đạt 94,3%. Số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 57/994 thôn bản, chiếm 5,7%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 năm 2020 ước đạt 484,76 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng 7/2020, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 163,6 tỷ đồng; hàng may mặc 26,3 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 55,8 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 4,8 tỷ đồng; xăng dầu 54,8 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 8 năm 2020 ước đạt 6,798 triệu USD, giảm 33,6% so với tháng 7/2020, tăng 399% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,798 triệu USD, tăng 18,1% so với tháng 7/2020, tăng 346% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Chè 275 tấn, trị giá 0,715 triệu USD; quả chuối xanh 2.000 tấn, trị giá 1,083 triệu USD.

Trong tháng 9, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện; Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định và Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu. Xây dựng Kế hoạch triển khai Dự án xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 thuộc đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

 

Nguồn:Nguyễn Liên