Lai Châu: Tình hình Công thương tháng 5 năm 2020


2020-06-05 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 5 năm 2020 ước đạt 190,6 tỷ đồng, tăng 67,2% so với tháng 4⁄2020, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh đạt 91,9 tỷ đồng tăng 2,3 lần so với tháng 4/2020, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh đạt 90,4 tỷ đồng, tăng 31% so với tháng 4/2020, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 139,3 tỷ đồng, tăng 74,3% so với tháng 4/2020, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 36,7 tỷ đồng, tăng 54,1%  so với tháng 4/2020, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp khai thác, chế biến ước đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 50,1% so với tháng 4/2020, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 4 tỷ đồng, tăng 24,8%  so với tháng 4/2020, tăng 3,7% so với cung kỳ năm trước.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Đá xây dựng 69.420 m3; điện sản xuất 142 triệu Kwh; nước máy sản xuất 429.000m3; gạch xây dựng 5.995 nghìn viên; xi măng 1.000 tấn; quặng các loại 360 tấn; chè khô các loại 400 tấn.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 106/106 xã; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 94.044/99.069 hộ, đạt 94,9%; Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 937/994 thôn bản, đạt 94,3%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 năm 2020 ước đạt 448,99 tỷ đồng, tăng 51% so với tháng 4/2020, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 143,8 tỷ đồng; hàng may mặc 17,88 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 37,8 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 2,28 tỷ đồng; xăng dầu 41,4 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 5 năm 2020 ước đạt 7,89 triệu USD, giảm 18,6% so với tháng 4/2020, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,594 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 4/2020, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Chè 225 tấn, trị giá 0,41 triệu USD; quả chuối xanh 5.730 tấn, trị giá 1,184 triệu USD.

Trong tháng 6, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Ma Nọi thuộc xã Pa Ủ, huyện Mường Tè; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối các dự án thủy điện khu vực huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên; Bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn các huyện Tam Đường, Mường Tè, Tân Uyên, Phong Thổ; Sìn Hồ; Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa dự án thủy điện Nậm Bụm 1 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng Thương mại điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. Rà soát, đề xuất với UBND tỉnh phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính “cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN” nhằm tạo thuận lợi và giảm bớt chi phí cho các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn. Tiếp nhận và thẩm định nội dung các đề án xúc tiến thương mại năm 2021 của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và xây dựng Dự thảo Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2021.

Nguồn:Trần Thu