Tình hình Công thương tháng 11 năm 2019


2019-12-03 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 11 ước đạt 442,5 tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng 10⁄2019, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 330,4 tỷ đồng, tăng 0,03% với tháng 10/2019, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh ước đạt 112,1 tỷ đồng, giảm 9,4% so với tháng 10/2019, giảm 33,1%  so với cùng kỳ năm trước.

+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng 10/2019 và tăng 1,3% cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 2,03% so với tháng 10/2019, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước đạt 391,2 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng 10/2019, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 3,5 tỷ đồng, đạt 100% so với tháng 10/2019, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè 650 tấn; Đá đen 3 nghìn viên; Đá xây dựng 73.820 m3; điện phát ra 414 triệu Kwh; nước máy sản xuất 425.000m3; gạch xây dựng 5.989.000 viên; xi măng 720 tấn.

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 106/106 xã; Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 929/994 thôn bản, đạt 93,5%; Số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 65/994 thôn bản, chiếm 6,5%; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là  92.251/97.527 hộ, đạt 94,5%; số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 5.276/97.527 hộ, chiếm 5,5%.

* Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11/2019 ước đạt 566,12 tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng 10/2019, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 148,6 tỷ đồng; hàng may mặc 27,9 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 52,2 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 4,3 tỷ đồng; xăng dầu 82,3 tỷ đồng.

* Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 11/2019 ước đạt 1,2 triệu USD, giảm 59,7% so với tháng 10/2019, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 0,5 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng 10/2019, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Chè  151 tấn, trị giá 0,332 triệu USD; thảo quả  23 tấn, trị giá 0,113 triệu USD; hàng hóa khác 210 tấn, trị giá 0,055 triệu USD.

 

Nguồn:Nguyễn Liên