Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương Lai Châu


2019-09-06 - Căn cứ Quyết định số 789⁄QĐ-UBND ngày 22⁄7⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu; Thông báo số 496⁄TB-VPUBND ngày 27⁄8⁄2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-SCT ngày 03/9/2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về việc giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Sở Công Thương Lai Châu thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương kể từ ngày 05/9/2019.

2. Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được chuyển thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, cụ thể:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ, giải quyết công việc./.

 

Nguồn:Trần Thu