Tình hình Công thương tháng 8 năm 2019


2019-08-28 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 8 ước đạt 712,2 tỷ đồng, tăng 1,96% so với tháng 7⁄2019, giảm 30,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 536 tỷ đồng tăng 1,94% với tháng 7/2019, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh ước đạt 176,2 tỷ đồng, tăng 2,03% so với tháng 7/2019, tăng 47,3%  so với cùng kỳ năm trước.

+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng 7/2019 và tăng 2,8% cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 43,2 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng 7/2019, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước đạt 658,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng 7/2019, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 3,4 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng 7/2019, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè 571 tấn; Đá xây dựng 68.621 m3; điện phát ra 714 triệu Kwh; nước máy sản xuất 380.000m3; gạch xây dựng 5.930.000 viên; xi măng 625 tấn.

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã có điện lưới Quốc gia là 108 xã, đạt 100%; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 91.316 hộ, đạt 94%.

* Hoạt động thương mại: - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2019 ước đạt 449 đồng, giảm 1,8% so với tháng 7/2019, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước.

- Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 113 tỷ đồng; hàng may mặc 27 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 37 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 3,6 tỷ đồng; xăng dầu 76 tỷ đồng.

* Hoạt động xuất nhập khẩu:Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 8/2019 ước đạt 6,082 triệu USD, tăng 55,7% so với tháng 7/2019, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 2,482 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 7/2019, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Chè  310 tấn, trị giá 0,747 triệu USD; Quả chuối lá 5.100 tấn, trị giá 1,735 triệu USD.

Nguồn:Nguyễn Liên