Tình hình Công thương tháng 7 năm 2019


2019-07-30 - Tình hình sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 7 ước đạt 705,5 tỷ đồng, tăng 51,3% so với tháng 6⁄2019, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh ước đạt 545,8 tỷ đồng tăng 66,5% với tháng 6/2019, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài Quốc doanh ước đạt 159,7 tỷ đồng, tăng 15,2% so với tháng 6/2019, tăng 8,9%  so với cùng kỳ năm trước.

+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 7,04% so với tháng 6/2019 và tăng 8,5% cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng 6/2019, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước đạt 651,2 tỷ đồng, tăng 56,8% so với tháng 6/2019, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải đạt 3,4 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng 6/2019, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Chè 569 tấn; Đá xây dựng 70.715 m3; điện phát ra 706,426 triệu Kwh; nước máy sản xuất 379.000m3; gạch xây dựng 5.965.000 viên; xi măng 410 tấn.

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu về điện: Số xã có điện lưới Quốc gia là 108 xã, đạt 100%; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 91.195 hộ, đạt 94%.

* Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2019 ước đạt 462,02 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng 6/2019, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 115,02 tỷ đồng; hàng may mặc 27,57 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 37,89 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 3,4 tỷ đồng; xăng dầu 78 tỷ đồng; điện tiêu dùng 24 tỷ đồng.

* Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 7/2019 ước đạt 5,44 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng 6/2019, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 2,64 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng 6/2019, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn:Trần Thu